Akut Miyeloid Lösemi ve Miyelodisplastik Sendromda Venetoklaks Bazlı Tedavilerin Değerlendirildiği Çok Merkezli Retrospektif Çalışma

 Çalışmanın amacı, AML ve MDS tedavisinde venetoklaks kullanılan hastaların klinik sonuçlarını araştırmak ve ortalama genel ve hastalıksız sağ kalım oranlarını değerlendirmektir.
Ocak 2019 - Ocak 2022 tarihleri arasında venetoklaks ile tedavi edilen 18 yaşından büyük AML/MDS’li hastalar çalışmaya dahil edilecektir. Çalışmaya alınacak hastalara uygulanacak olan dahil edilme ve dahil edilmeme kriterleri aşağıda yer almaktadır:

Dahil edilme kriterleri

·      WHO 2016 sınıflandırmasına göre sitolojik veya histolojik olarak doğrulanmış MDS tanısı

·      WHO 2016 sınıflandırmasına göre sitolojik veya histolojik olarak doğrulanmış relaps/refrakter veya yeni teşhis edilen AML tanısı

·      Yeterli böbrek ve karaciğer fonksiyonu (ALT/AST/Bilirubin ≤2,5 x normalin üst sınırı)

·      En az 1 kür venetoklaks tedavisi almış olmak

·      Yeterli performans durumu (ECOG 0-3, yaşam beklentisi > 3 ay)

Dahil edilmeme kriterleri

·      Akut promiyelositik lösemi olması

·      Bilinen ilaç hipersensitivitesi

·      Hepatit B ve C, insan immün yetmezlik virüsü (HIV), edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) ile ilgili hastalık veya SARS-CoV-2 (şiddetli akut solunum sendromu-koronavirüs 2) dahil olmak üzere bilinen aktif viral enfeksiyonlar

·      Gebe veya emziren kadınlar. Tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında emzirmeye son verilmeli ve tedavinin bitiminden sonra en az 3 ay süreyle kesilmelidir.