Türkiye’de Multipl Miyelom Hastaları Kayıt Çalışması

Multipl miyelom, kemik iliğindeki plazma hücrelerinin kanseridir. Genellikle 60 yaşın üstündeki kişilerde görülür. Belirti ve bulguları çeşitli olmakla beraber, kemik ağrıları, halsizlik/yorgunluk ve enfeksiyonlar en çok görülen belirtilerdir. Hastalığa yol açan faktörler henüz tam olarak bilinmemekle beraber erkek cinsiyet, ileri yaş, ailede multipl miyelom olması, radyasyona maruz kalım ve MGUS (Monoclonal Gammopathy of Unknown Significance – Önemi bilinmeyen monoklonal gamopati) öyküsü, miyelom gelişme riskini arttırmaktadır. Kimyasal, genetik, enfeksiyöz veya beslenme ilişkili diğer pek çok faktör üzerinde araştırmalar hala devam etmektedir.
 
Multipl miyelomun ülkeler arasında insidansının değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Bununla beraber 1990’dan itibaren artış görülmektedir. ABD’de hematolojik malignensilerin yaklaşık %10’unu ve tüm yeni kanser vakalarının %1,8’ini oluşturmaktadır (1). Tüm dünyada 2015 yılında 488.000 insanı etkilediği ve 101.100 ölüme yol açtığı bilinmektedir (2, 3). Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı verilere göre multipl miyelom, 2331 yeni vaka (tüm yeni kanser vakalarının %1,1’i) görülme oranı ile Türkiye’de 2018 yılında görülen kanserler arasında 19. sırada yer almaktadır. Yine aynı raporda yer alan verilere göre 2018 yılında 1509 ölüm (tüm kanser ölümlerinin %1,3’ü) ile 16. sırada yer almaktadır (4).
 
Son yıllarda hastalık biyolojisi, tanı yöntemleri ve tedavi rejimlerinde sağlanan gelişmeler, multipl miyelom ile mücadeleyi güçlendirmiştir. Tanı ve tedavi kararlarını etkileyen birden fazla faktör olduğu bilinen bu hastalığın yönetimi her hastanın klinik durumuna göre ayrı belirlenmektedir. Multipl miyelom, son yıllarda tedavisinde en fazla yeniliğin görüldüğü kanserlerden biridir.
 
Bu çalışma ile ülkemizde yeni veya mevcut multipl miyelom hastalarının demografik ve hastalık özelliklerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, hastaların tanı alma süreçleri, hematopoetik kök hücre nakli ve diğer tedavi öykülerinin dökümante edilmesi ve multipl miyelomun biyolojik ve mutasyon durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece ülkemizde gelecekte önlem, tanı, tedavi ve izlemde, uygun tıbbi, sosyal ve ekonomik planların geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır.
 
ÇALIŞMANIN AMAÇLARI
 
- Türkiye’deki multipl miyelom hastalarının demografi ve hastalık özelliklerinin tanımlanması 
- Miyelom hastalarının tanı alma süreçlerinin ve kullanılan tanı yöntemlerinin tanımlanması
- Miyelom hastalarının hastalık ilişkili genetik özelliklerinin belirlenmesi
- Hastaların nakil ve diğer tedavi öykülerinin tanımlanması