Türkiye’de AML Tanılı Olgu Kayıt Çalışması

Akut miyeloid lösemi (AML), hematopoietik öncül hücrelerin gelişiminin erken bir aşamasında başlayan, kemik iliğinin malign bir hastalığıdır. Bu çalışma ile ülkemizde yeni tanılı veya mevcut AML hastalarının demografik ve hastalık özelliklerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, hastaların tanı alma süreçleri ve tedavi öykülerinin dökümante edilmesi ve hastalığın seyrinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Böylece ülkemizde gelecekte önlem, tanı, tedavi ve izlemde, uygun tıbbi, sosyal ve ekonomik planların geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır.
 
ÇALIŞMANIN AMAÇLARI
 
- Türkiye’deki AML hastalarının demografik ve hastalık özelliklerinin tanımlanması 
- AML hastalarının tanı alma süreçlerinin ve kullanılan tanı yöntemlerinin tanımlanması
- AML hastalarının hastalık ilişkili genetik özelliklerinin belirlenmesi
- Hastaların tedavi öykülerinin tanımlanması ve yaşam sürelerinin tespit edilmesi