Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme aşağıda tanımları bulunan SİTE ve KULLANICIlarının hak ve sorumluluklarını tarif etmekte olup, SİTEye erişim gerçekleştiren KULLANICILAR işbu sözleşmeyi okuduklarını ve bahsi geçen hak ve sorumlulukları eksiksiz olarak kabul ettiklerini beyan ederler.

TANIMLAR

İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

FİRMA: Sitenin resmi sahibi olan Türk Hematoloji Network Grup‘u ifade eder.

SİTE: https://www.hematoloji-net.org/ alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

ZİYARETÇİ: Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeksizin bilgilenme amaçlı ziyaret eden ya da kişisel bilgilerini sitede bulunan formları kullanarak kendi rızasıyla site sahibi FİRMA ile paylaşan şahıs veya şahısları ifade eder ve işbu sözleşmede bundan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır.

MADDELER

Gizlilik

Bu SİTE, KULLANICInın gizlilik durumunu korumakla sorumludur. Ancak internet ortamında güvenliğin hiçbir zaman tam sağlanamadığı gerçeğinin SİTEye erişen KULLANICI tarafından bilinmesinden ötürü bu sorumluluk, internet ortamının gerektirdiği koşullar dahilinde sağlanabilecek en üst düzey gizliliği kapsamaktadır.

SİTE, KULLANICInın gizlilik haklarına saygı duyduğunu ve KULLANICInın SİTEye verdiği tüm bilgileri saklı tutacağını taahhüt eder.

Ne var ki SİTE, üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği zararlardan sorumlu tutulamaz.

Siteye erişen tüm KULLANICIlar, FİRMAnın işbu Gizlilik Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılır. Bu sözleşme koşullarını herhangi bir nedenden dolayı kısmen veya külliyen kabul etmeyen KULLANICIlar SİTEyi kullanmamalı ve SİTEden ayrılmalıdır. SİTEye erişen ve kullanmaya devam eden KULLANICIlar, işbu sözleşmenin tüm maddelerini kabul etmiş sayılır.

Kişisel Bilgiler

Bir KULLANICInın SİTE üzerinden bir soru ya da talep göndermesi halinde FİRMA, her türlü ürün-hizmet tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile, KULLANICInın kişisel bilgilerini (isim, telefon numarası, e-posta adresi ve/veya sosyal medya/mesajlaşma hesabı kimliği gibi) formlardaki doldurulması zorunlu alanlar aracılığıyla talep edilebilir ve kaydedilebilir.

KULLANICInın FİRMAya verdiği iletişim bilgileri, FİRMA tarafından KULLANICIya gönderilebilecek e-posta, SMS ve doğrudan posta yolu ile reklam ve tanıtım amaçlı olarak kullanılabilir. FİRMA ve FİRMA adına görev yapan çağrı merkezinin yanı sıra, bağlı FİRMA veya iştirakler tarafından ya da SİTE ile sosyal medya sayfaları veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel bilgi ve/veya hassas nitelikli kişisel veriler kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, sınıflandırılabilir, güncellenebilir, yeniden düzenlenebilir ve sair suretler ile işlenebilir.

FİRMA, KULLANICIlardan edinilen her türlü kişisel bilgiyi; bu Gizlilik Sözleşmesi’nde bahsi geçen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, gerektiğinde bağlı FİRMA ve iştirakleri ile, yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ile, web sitesi barındırma, bilgi teknolojileri ve ilgili altyapıların sağlanması, e-posta gönderimi, denetleme ve benzer hizmetleri sunan üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve tedarikçilerine ek olarak sigorta firmaları ile paylaşabilir veya bunlara ifşa edebilir, yurt dışına aktarabilir.

FİRMA, KULLANICIların kendi rızalarıyla verdikleri bu kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

FİRMA tarafından sağlanan hizmetleri sunmak.
KULLANICI sorularına yanıt vermek.
FİRMAnın pazarlama iletişimi çalışmaları kapsamında, KULLANICInın ilgisini çekebilecek duyuru ve haber bültenleri gibi her türlü yazılı ve görsel içeriği, KULLANICInın iletişim tercihlerine göre kendisine iletmek.
FİRMAnın iş faaliyetlerini yerine getirme ve genişletme, hizmet geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, yeni ürünler geliştirme, test etme, kullanım trendlerini belirleme, tanıtım kampanyalarının etkinliğini belirleme, veri analizi, denetimler, suç/dolandırıcılık izleme ve önleme, güvenlik gibi iş amaçlarını yerine getirmek.
Tüm finansal süreçleri (muhasebe, faturalama, mutabakat ve tahsilat) yürütmek.
Tüm bunlara ek olarak; bu sözleşmenin amacıyla doğru orantılı ve tutarlı her türlü faaliyeti yerine getirmek.

KULLANICIlar; kişisel bilgilerinin pazarlama amacıyla kullanılması ve ifşası konusunda aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak iletişim bilgileri ve tercihlerine erişebilir, bunları güncelleyebilir; FİRMA ile paylaştığı kişisel bilgilerine erişme, bunları güncelleme, silme veya düzeltme taleplerini SİTEdeki iletişim formunu kullanarak iletebilir. FİRMA yürürlükteki mevzuat uyarınca mümkün olan en kısa sürede talep(ler)i yerine getirecektir.

Yasalar gerektirmedikçe ya da yasal izin verilmedikçe, KULLANICIların kişisel bilgileri işbu Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli süre boyunca FİRMA tarafından saklanır. Bu süre azami yirmi yıldır.

KULLANICI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde FİRMAya başvurarak;

(a) kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(e) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

(f) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(g) yukarıdaki e ve f’de belirtilen talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(i) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kişisel Olmayan ve Derleme Bilgiler

KULLANICI SİTEyi ziyaret ettiğinde, SİTEye hangi IP’den giriş yaptığı, sitede ziyaret ettiği sayfaları ve her bir sayfa, bilgi formu ve uygulamada ne kadar süre harcadığı gibi genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgilerin tutulmasının amacı FİRMAnın sitesini düzenli olarak izleyerek geliştirme ve hizmetlerini iyileştirmesini sağlamaktır. Bu bilgiler genellikle kişisel tanımlama bilgileri ile bağlantılı olmayan IP adresleri kullanılarak alınır.

Çerezler

FİRMA veya ortakları KULLANICInın bilgisayarına zaman zaman “çerez” gönderebilir.
Bu çerezler, web sunucusu tarafından internet tarayıcılarına gönderilen ve bilgisayar hafızasında depolanan küçük verilerdir.
Çerezler bilgisayar hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış çerez dosyalarından veri sağlayamaz.
Çerezler KULLANICInın sistemine zarar vermez.
Çerezler KULLANICInın SİTEde nereleri ziyaret ettiğini ya da hangi sayfaları düzenlediğini takip için kullanılır. Bu uygulamayla KULLANICI tarafından siteye yapılan tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır.
KULLANICI internet tarayıcısının ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarına bir çerez gönderildiğinde tarayıcısının kendisini uyarmasını sağlayabilir.
KULLANICInın tarayıcı ayarlarını başlangıç moduna döndürmesi halinde genellikle tüm çerezler kabul edilmiş olur.
KULLANICInın çerezleri reddetmesi halinde FİRMAya ait sitede ve diğer web sitelerinde kullanılan uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir. Bu azalan uygulamalardan ve aksaklıklardan FİRMA sorumlu değildir.
Veri Güvenliği

FİRMAya ait sitede izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için site kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulanmaktadır.

Tüm şartlara rağmen FİRMA, kişisel bilgilerin FİRMA sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez. Bu nedenle KULLANICI, FİRMAnın online hizmetlerini kullanması halinde, kendi sistemindeki güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm risk ve sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

Sitede Verilen Bilgiler

FİRMA, SİTE içeriğinde, tasarımında, erişiminde haber vermeksizin değişiklik ve/veya kısıtlama yapma hakkını saklı tutar. FİRMA, herhangi bir nedenle ve tamamen kendi kararıyla SİTEye erişimi kısıtlayabilir veya kaldırabilir.

FİRMA, SİTE içeriğini güncel ve doğru tutmak için elinden gelen tüm çabayı sarf eder ancak bu bilgilerin doğruluğunu garanti etmez ve bu bilgilerin doğru, tam ve güncel olmasına ilişkin hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu bilgilerin kullanımı KULLANICI inisiyatifindedir ve yasal bağlayıcılığı yoktur.

Bağlantılı Siteler

Bu SİTE, KULLANICIlarını içeriği FİRMA tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içermektedir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden FİRMA sorumlu değildir. FİRMA bu şekilde bir derleme, kullanım veya ifşadan ötürü ortaya çıkabilecek zararların sorumluluğunu kabul etmemektedir. Başka sitelere ait bağlantıların FİRMA sitesinde yer alıyor olması, o sitelerin güvenli olduğu anlamına gelmemekle birlikte tüm riskler tamamen KULLANICInın sorumluluğundadır.

KULLANICInın dış sitelere yönlendiren bir bağlantıya tıkladığında bu sitelerin 3. şahıslar tarafından hazırlanması ve kontrol edilmesi sebebiyle FİRMA sorumluluk alanından çıkılmış olduğunu, bu noktadan sonra KULLANICI, FİRMAnın hiçbir şekilde sorumluluğunun olmadığını kabul eder.

SİTE kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan FİRMA sorumlu değildir.

Benzer biçimde başka sitelerden FİRMAnın izni olsun ya da olmasın FİRMA sitesine link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle FİRMAnın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

SİTEde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları FİRMAya aittir. SİTE materyallerine ait tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları FİRMAda saklıdır. Üçüncü bir kişi ve/veya kuruluş, önceden FİRMAnın iznini almadıkça, SİTEnin tamamını ya da belli bir kısmını başka bir web sitesinde kullanamaz, başka bir web sitesinin bağlantısını kuramaz.

Sözleşme Değişiklikleri

İşbu sözleşme değişikliğe tabidir ve FİRMA tarafından herhangi bir duyuruda bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Kullanım koşullarında yapılan değişiklik(ler) SİTEye konulmalarından itibaren geçerlilik kazanacaktır.

Kullanım koşullarının güncel halinin kontrolü KULLANICInın yükümlülüğündedir.